En stor majoritet vill arbeta både hemifrån och ifrån ordinarie arbetsplats

Netigate, ett undersökningsföretag, har genomfört en undersökning som visar hur svenska anställda vill att arbetsgivare ska hantera hemarbete efter pandemin. Frågan är ställd till 2055 slumpmässigt utvalda personer över hela landet. Som vi alla vet är just nu hemarbete rekommenderat för de roller och arbetsuppgifter det är praktiskt möjligt. Netigates undersökning ger en indikation om hur arbetsmarknaden kan utvecklas på lång sikt. Om du som arbetsgivare vill attrahera talanger och behålla nyckelpersoner är det viktigt att erbjuda en attraktiv arbetsplats. Svaren på undersökningen kan ge en fingervisning om vilka förväntningar som finns från medarbetare idag och i framtiden. Vi har tolkat undersökningen från vårt perspektiv, det vill säga tillgång till effektiva digitala arbetsmiljöer oavsett plats, men också andra aspekter som är viktiga att väga in.

Ladda ner rapporten

I januari 2021 arbetar 53% hemifrån deltid eller heltid
Det är en ökning med 11% jämfört med motsvarande undersökning våren 2020. 21% arbetar både hemifrån och från ordinarie arbetsplats.
Nulge arbetsplatsjpg
Detta resultat kan jämföras med hur svenska anställda helst vill ha det. Där säger hela 73% att de vill ha flexibiliteten att arbeta både hemifrån och från kontoret och det är värt att notera att det är relativt svalt intresse att arbeta uteslutande från den ordinarie arbetsplatsen.

nskat lge arbetsplatsjpg
Här finns det alltså en diskrepans mellan nuläge och önskat läge. Undersökningen tar förstås ingen hänsyn till om det är praktiskt möjligt för att arbeta hemma för personen som svarat men vi kan anta att det kommer vara en viktig hygienfaktor för organisationer i framtiden. Om vi väger in rapporter från bland annat Previa visar dessa att antalet rapporterade arbetsrelaterade skador har gått upp i kölvattnet av att fler arbetar hemifrån. Många känner säkert igen sig sittande uppkrupna i vardagsrumssoffan och med krum rygg arbeta med enbart en laptop som verktyg. I den miljön riskerar ytterligare utökning av möjligheter till hemarbete bli än mer kontraproduktivt. I stället för vinsterna med en flexibel arbetsmiljö blir resultatet ökande sjukskrivningstal och minskad produktivitet. Vi har tidigare skrivit om hur en hemarbetsplats kan optimeras.

Exakt 53,23% hemifrån är det perfekta snittet och oavsett distans vill medarbetarna arbeta hemifrån och från ordinarie arbetsplats
Drygt hälften av svenska anställda vill alltså dela tiden helt jämnt mellan hemmet och ordinarie arbetsplats. Vad skapar det för möjligheter och utmaningar? Om vi börjar med att titta på de uppenbara möjligheterna kommer minskad kontorsyta högt upp på listan. I praktiken kan alltså svenska företag kraftigt minska ner kontorsytan och därmed sänka kostnaderna för befintliga lokaler, flytta till ett mer attraktivt läge med bibehållen kostnad, hyra ut kontorsyta till andra företag och/eller använda den extra ytan till annat. Det sista tror vi kommer bli mycket viktigt. När arbetsenheter och team arbetar från olika geografiska platser kommer digitala möten få en ännu större betydelse för den interna kommunikationer. Vi ser redan nu att investeringarna inom området videomötesrum har ökat. Befintliga rum utrustas med videofunktionalitet och nya videomötesrum byggs när efterfrågan är större en tillgången. Den andra stora möjligheten är att det, för många yrken, öppnar upp möjligheten till en geografiskt obunden rekrytering av talanger. Vi behöver inte längre förhålla oss till en 10 mils radie från kontoret. Även arbetet för en bättre miljö underlättas av nya arbetsvanor. Minskad dagpendling tillsammans med färre arbetsresor bidrar till att minska vårt fossila avtryck (engelska).

Givetvis finns också utmaningar. IT-infrastrukturen behöver anpassas liksom IT-säkerheten. Med stor säkerhet kommer facken och Arbetsmiljöverket med tiden ställa krav på utformning av- och ergonomiska förutsättningar för hemarbetsplatsen. Det är heller inte omöjligt att det med tiden kommer krävas ekonomisk kompensation när medarbetare ställer en del av sitt hem till förfogande. Sen tidigare gäller faktiskt samma arbetsgivaransvar för hemarbetsplatsen som för kontoret även om det kanske inte i särskilt stor utsträckning har uppmärksammats i media och från Folkhälsomyndigheten. Den här artikeln ger en bra sammanfattning av nuvarande skatteregler när arbetsgivaren bidrar till hemarbetsplatsen.

Sammanvägt så verkar den allmänna uppfattningen vara att möjligheten till att arbeta hemifrån är här för att stanna. Bättre balans i arbete/fritid, större möjligheter till personlig planering och arbetsglädje är några områden som fått en skjuts av den påtvingade förändringen.
Balans work lifejpg


I slutet av rapporten ger Netigate några handfasta råd till arbetsgivare för anpassning till det nya normala:
  • Kommunicera redan nu hur ert företag ser på hemarbete när smittspridningen upphört. 
  • Forskning och undersökningar visar att man arbetar hemifrån när man behöver fokusera och på ordinarie arbetsplats när man vill vara kreativ och social. Skapa förutsättningar för att vara kreativ och social på arbetsplatsen.
  • Samla in feedback från anställda, hur fungerar det för dem idag, vilken stöttning behöver dem hemifrån. Gör anställda delaktiga i hur ni visualiserar er framtida arbetsplats. 
  • Nya medarbetare gynnas av att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen under uppstart. Onboardingen sker mest fördelaktigt från den ordinarie arbetsplatsen. 
  • Om du som arbetsgivare letar ny kompetens kan du nu rekrytera talanger från hela Sverige eller hela världen.
Logic IT vill gärna komplettera ovanstående med rekommendationen att kontakta oss för rådgivning i anpassning av er framtida arbetsplats när det gäller videomötesrum, hemmakontorkontorsarbetsplats eller andra frågor som rör IT-arbetsplatsen.