Logic IT
Kvalitets- och miljöberättelse

Övergripande verksamhet

Verksamhet
Logic IT grundades sommaren 2019 och består idag av 16 medarbetare. Vi levererar IT och AV lösningar till företag och organisationer. Vi har en positiv miljöpåverkan med vår verksamhet, då vi hjälper företag med att ställa om från fysiska möten till högkvalitativa möten digitalt. Därmed slipper våra kunder förflytta sig fysiskt för att genomföra alla möten. Vi tittar på hållbarhet från följande perspektiv: produkterna ska vara hållbart producerade, produkterna ska vara hållbara och vi ska hjälpa våra kunder att spara både pengar och miljön, genom minskade utsläpp.

Affärsidé
Genom hög kompetens och lyhördhet för våra kunder, levererar vi märkesobundna IT-lösningar till kundens digitala mötesmiljö. Med högt fokus på hållbarhet, kvalitet, ekonomi och effektivitet, ska vi alltid sätta kundens behov i fokus.
 
Miljöorganisation
 Vår miljöorganisation består av en miljöansvarig och en miljösamordnare. För att kunna arbeta med miljöfrågor finns ett antal rutiner och planer upprättade såsom energi, avfallshantering och inköpsrutiner. Sker det någon avvikelse utifrån rutinerna eller planerna rapporteras detta enligt rutin.

Kvalitetsorganisation
 Vår kvalitetsorganisation består av en kvalitetsansvarig. För att arbeta med kvalitetsfrågor finns ett antal rutiner och planer upprättade såsom kundplaner, RIK-möten, leverantörsuppföljningsmöten samt kundmöten enligt vår samverkansmodell. Sker avvikelser utifrån rutinerna eller planerna rapporteras detta enligt rutin.

Miljöpolicy

Vi har antagit en Miljöpolicy som du kan du ladda ner nedan.

Kvalitetspolicy

Vi har antagit en Kvalitetspolicy som du kan ladda ner nedan.

Lagkrav
För att kunna följa och bevaka nya och förändrade lagkrav som påverkar vårt arbete använder vi en webbtjänst vars syfte är att delge oss information när något nytt har hänt. I webbtjänsten utvärderar vi också hur vi lever upp till alla lagkrav som finns.

Kommunikation
Området kommunikation innefattar såväl intern som extern kommunikation. Kommunikation sker med medarbetare, kunder och leverantörer. Vi kommunicerar bland annat genom vår hemsida, mejl, sociala media, uppföljningsmöten med kunder och leverantörer och vid interna möten.

Miljöpolicy Logic IT.pdf
Kvalitetspolicy Logic IT.pdf

Uppföljning

Vi har lokaliserat ett antal nyckeltal som vi tycker är viktiga att följa upp. Nyckeltalen följs upp årsvis vid ledningens genomgång.

Åtgärder

Miljöförbättrande åtgärder

  • Vi återvinner och återanvänder allt emballage som vi transporterar våra leveranser i.
  • Vi samordnar och koordinerar våra leveranser för att minimera vår miljöbelastning.
  • Bokad miljöutbildning för all personal under Q2 2021.
  • Vi kommer under 2021 certifiera oss enligt Svensk Miljöbas.
  • Vi ska innan 2023 utgång konvertera företagets bilar till elbilar eller hybridbilar. Vi ska gå från 50% - 100%.
  • Vi mäter våra möten i vårt CRM, där vi informerar våra kunder om hur vi med teknikens hjälp kan få dem att arbeta mer hållbart. Vi genomför ca 400 kundmöten om året och alla nykundsbesök ca 100st/år ska få information om hur vi kan hjälpa dem att bli mer hållbara med hjälp av den teknik vi säljer.


Kvalitetsförbättrande åtgärder

  • Vi kommer under 2021 att certifiera oss enligt Svensk Kvalitetsbas.
  • Vi har satt upp rutin för avvikelsehantering.
  • Vi har framarbetat en personalhandbok och verksamhetshandbok för att beskriva vår verksamhet och få spridning av kunskap i organisationen.
  • Vi kommer ha en intern utbildning kring vårt kvalitetsarbete under Q2 2021.

Planerade förändringar

Under 2021 flyttar vi till nya lokaler med Atrium Ljungberg som hyresvärd där fastigheten är miljöcertifierad. Till vårt avtal finns en ”grön bilaga” som syftar till kontinuerligt miljöarbete både från hyresgästen avseende lokal och hyresvärden avseende fastigheten.

Vi väljer produkter till vår nya lokal som är hållbart producerade och som också håller över tid.

Skriva avtal med våra leverantörer för att säkerställa ”rätt” kvalitet.

Under 2021 genomföra kundundersökning för att få reda på hur våra kunder upplever oss som leverantör och vår kvalitet.

Ledningens genomgång

En gång per år har ledningen en genomgång där av samtliga rutiner i företaget ses över för att säkerställa att vi jobbar på rätt sätt och håller rätt kvalitet. En del av ledningens genomgång innebär också att utvärdering av miljöarbetet sker.